rowanpix.com


Puruha Woman Carrying Alfalfa
Cajabamba, Ecuador

 

Puruha Woman Carrying Alfalfa

 

previous Home Next

© James P. Rowan

For more information
contact: jim@rowanpix.com